Kdo jsme, čemu věříme

Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací, kteří navázali osobní vztah s Bohem skrze Ježíše Krista a chtějí tento vztah společně rozvíjet. Chtějí také pomoci těm, kteří Boha hledají.

 

Jako křesťané věříme a také jsme poznali, že Bůh stvořil člověka z lásky a pro lásku. Miluje nás bezpodmínečně a má s každým člověkem jedinečný záměr. Všichni bez rozdílu jsme zváni do vztahu lásky a přátelství s Ním a také do vztahu lásky a přátelství mezi sebou.

 

Uvědomujeme si, že je Bůh větší, než jsme schopni postihnout. O Jeho moudrosti Bible říká, že je mnohotvará, a Bůh ji chce dát poznat skrze církev. Proto i církev musí být mnohotvará, pestrá a rozmanitá. Velmi nám záleží na jednotě  a  spolupráci s  dalšími křesťany. Naše  poznání  a zjevení  je  částečné  a bez poznání a zjevení jiných částí Církve jsme neúplní. Z toho důvodu pro nás není příliš podstatné naše zařazení mezi protestantské církve. Jsme přesvědčeni, že pravá Církev (Církev Kristova) je tvořena všemi lidmi, pro které je Ježíš Kristus Spasitelem a Pánem, bez ohledu na to, do jaké církve s malým "c" chodí.

 

Věříme, že...

- Bůh je jeden, živý a věčný
- Stvořil nebe, zemi i vše, co je na ní, včetně člověka
- Bůh člověka miluje
- Hřích nás odděluje od Boha
- Cesta zpět k Bohu je možná
- Skrze oběť Ježíše Krista můžeme být smířeni s Bohem
- Ježíš Kristus je naším Spasitelem
- Duch Svatý je nám dán jako Přímluvce, Utěšitel a Rádce
- Bible je zapsané Boží slovo
- Církev je společenství Božího lidu, ne instituce

Naše hodnoty a čemu věříme, si můžete podrobněji přečíst zde: www.kaes.cz/dokumenty/dokumenty.htm

Patříme do Církve Křesťanská společenství, která je svazkem samostatných  křesťanských  sborů a skupin. Vznikla  v roce 1990 a v současné době  má  47 sborů a misijních skupin, s 2200 dospělými členy. Jedná se většinou o charismatické sbory, tj. sbory křesťanů, kteří praktikují duchovní dary zmíněné v Písmu.

 

Církev KS je finančně nezávislá na státu. Zdrojem příjmů jsou zejména členské příspěvky, sbírky, konferenční poplatky, dary, dědictví a výnosy účelových zařízení, příjmy z prodeje majetku, dotace a granty.

 

KS České Budějovice je misijní skupinou.


Zavítáte-li k nám na návštěvu...


...rádi Vás uvidíme. Můžete se na cokoli zeptat. To hlavní není setkání s námi. Ani my se nescházíme v první řadě kvůli sobě navzájem, ale kvůli Bohu. Církev je pro to dobrým místem, neboť Ježíš Kristus řekl, že kde se sejdou dva nebo tři v Jeho jménu, tam bude uprostřed nich. Seznámit se s křesťany je jedním ze způsobů, jak lze Boha poznat a přiblížit se Mu.

Jestli upřímně toužíte Boha poznat, můžete Jej o to poprosit právě teď:

Bože, já nevím, jestli existuješ, ale pokud ano, prosím, dej se mi poznat.

 

Kdo jiný by Vám mohl dát lepší důkaz o Boží existenci, než Bůh sám? V Bibli je napsáno: Nalezneš Ho, budeš-li Ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší. Mnoho z nás může potvrdit, že je to pravda.

 

 

 

 

 

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. (List Židům 13:8)